Opšti uslovi poslovanja - politika privatnosti

Program korisnika „MeDisCard“ (U daljem tekstu: MeDisCard kartica) je koncept stimulisanja korisnika MeDisCard kartice koji stupa na snagu 01.09.2023.godine.

 1. Korisnikom MeDisCard kartice može postati svaka punoletna osoba:

     a) za koju poslodavac ugovori kupovinu kartice i dostavi evidenciju, ili
     b) koja popuni obavezne podatke navedene u pristupnici kod ovlašćenog maloprodajnog partnera.

  Dostavljanjem evidencije od strane poslodavca ili potpisivanjem pristupnice, osoba postaje korisnik MeDisCard kartice i član MeDisCard programa kompanije MEDIS CARD & APP doo Beograd i tako postaje saglasan sa pravilnikom i programom i pristaje da povremeno prima obaveštenja o vestima, akcijama i specijalnim ponudama i drugim povoljnostima od strane privatnih zdravstvenih ustanova.
 2. MEDIS CARD & APP doo Beograd, kao izdavalac MeDisCard kartice, obavezuje se da će čuvati lične podatke o korisnicima MeDisCard kartice, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS br. 97/2008, 104/2009, 68/2012, 107/2012, 87/2018), odnosno da će podatke koristiti za svoje potrebe u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
 3. Pristanak se može opozvati. Punovažan opoziv lice može dati pismeno ili usmeno na zapisnik. U slučaju opoziva, lice koje je dalo pristanak dužno je da rukovaocu naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Obrada podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka.
 4. Korisnik-lice ima sva prava koja mu po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti pripadaju u slučaju nedozvoljene obrade.
 5. Rukovalac Medis Card & App doo Beograd će nakon isteka roka ili povlačenja pristanka obrisati podatke o licu.
 6. Rukovalac, obrađivač i korisnik Medis Card &App doo Beograd podataka o korisniku podležu prekršajnoj odgovornosti ukoliko vrše obradu podataka koja nije dozvoljena, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
 7. Korisnici MeDisCard kartice će se putem internet sajta www.mediscardapp.rs, Facebook, Instagram i LinkedIN stranice, pregledom raspoloživog prospektnog i kataloškog materijala ili na neki drugi način, informisati detaljnije o opštim uslovima korišćenja i aktivnostima vezanim za mogućnost upotrebe MeDisCard kartice. Upustvo za korišćenje kartice će biti soatvljeno na mail adresu svakom korisniku MeDisCard kartice.
 8. MeDisCard kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba za koju je poslodavac dostavio evidenciju ili čiji je potpis na pristupnici, kao i njegova deca i kućni ljubimci. Za supružnike, partnere (vanbračne) i roditelje korisnika, određena je zasebna kupovina MeDisCard kartice po povlašćenim cenama.
 9. Popust definiše i obračunava ustanova kao strana koja je pružalac usluge.
 10. Popust koji korisnici MeDisCard kartica ostvaruju nije kumulativan sa postojećim popustima zdravstvene ustanove i ne sabira se, već ukoliko je postojeći popust u zdravstvenoj ustanovi veći, vlasnik MeDisCard kartice ima pravo da koristi taj veći popust.

  MeDisCard kartica se ne može koristiti kao sredstvo plaćanja.
 11. MeDisCard kartica je vlasništvo MEDIS CARD & APP doo Beograd i na zahtev se mora vratiti.
 12. Ako se MeDisCard kartica zloupotrebi, MEDIS CARD & APP doo Beograd zadržava pravo da bez prethodne najave povuče karticu iz opticaja, kao i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa ili isključi iz MeDisCard kartica programa bilo kojeg korisnika. Pri tome nije obavezan obrazložiti svoju odluku, ali će o promenama pravovremeno obavestiti korisnika kartice pismenim putem ili slanjem elektronske pošte.
 13. Rok čuvanja i upotrebe podataka: 10 godina od dana dostvaljanja evidencije od strane poslodavca ili popunjavanja pristupnice za MeDisCard karticu.
 14. U slučaju prestanka svojstva korisnika MeDisCard programa, ili MeDisCard program prestane da postoji pre isteka roka od 10 godina, podaci će se obrisati u roku od 15 dana od dana prestanka svojstva korisnika MeDisCard programa ili prestanka postojanja MeDisCard programa.
 15. Korisnik MeDisCard kartice obavezan je prilikom dolaska u zdravstvenu ustanovu, gde želi da ostvari uslugu i popust, pokazati karticu uz važeću ličnu kartu (ili pasoš) radi evidentiranja i ostvarenja popusta.
 16. Korisnik MeDisCard kartice dužan je da se pre ostvarenja usluge detaljno informiše (putem telefona, mail-a ili na licu mesta u okviru ustanove) na koje usluge zdravstvena ustanova kao pružalac usluga ne odobrava popust.
 17. U slučaju gubitka kartice korisnik je obavezan da nestanak kartice prijavi MEDIS CARD & APP doo Beograd. Korisniku će se dodeliti nova kartica na koju će biti prebačeni svi elementi iz prvobitne kartice. Korisnik je dužan pismeno prijaviti svaku promenu ličnih podataka.
 18. Svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje MeDisCard kartice biće sankcionisano shodno zakonskim propisima. Lojalan i zadovoljan korisnik kartice je najdragocenija stvar za našu kompaniju.
 19. Trajanje MeDisCard kartice je 365 dana od dana dostavljanja evidencije od strane poslodavca ili potpisivanja pristupnice. Nakon 365 dana, produženje korišćenja MeDisCard-a se može ostvariti kroz poslodavca ili popunjavanjem nove pristupnice.
 20. Troškovi pristupanja, izrade i izdavanja kartica, ažuriranja liste ustanova, održavanja sajta i izrade aplikacije MeDisCard kartice iznose 10 eur bez PDV-a (po prodajnom kursu banke MEDIS CARD & APP doo Beograd u dinarskoj protivrednosti na dan kupovine). Povraćaj ovih troškova nije moguć.
 21. Kontakt podaci izdavaoca MeDisCard kartice su: MEDIS CARD & APP doo Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10a ,sprat 7, stan 23, 11070 Novi Beograd.

MeDis Card & App d.o.o. 2024

Izrada: Studio Herc